Na zdjęciu groby na cmentarzu

Rewitalizacja

Prace rewitalizacyjne na jego terenie rozpoczęły się w lutym 2012 roku. Udało się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne.

Rewitalizacja zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Pleszewie rozpoczęła się w 2012 roku.

Degradacja cmentarza ewangelickiego w Pleszewie to efekt migracji ludności po zakończeniu II wojny światowej oraz emocji powstałych wskutek zbrodni nazistowskich Niemiec. Dziś to zapomniane niegdyś miejsce staje się pomnikiem historii dwóch narodów.

W 1794 roku Niemcy zamieszkujący tereny Pleszewa podjęli uchwałę dotyczącą uporządkowania gminy kościelnej. Utworzono wówczas parafię ewangelicką wraz z cmentarzem, który obecnie jest własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Nowy właściciel – Miasto i Gmina Pleszew przeprowadziło rewitalizację terenu cmentarza z zachowaniem jego granic, zabytkowych elementów ogrodzenia, istniejącego drzewostanu, układu alejek cmentarnych, a także nagrobków, grobowców i krzyży nagrobnych zgromadzonych w formie ściany – lapidarium.

Prace rewitalizacyjne na jego terenie rozpoczęły się w lutym 2012 roku. Udało się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W pierwszym etapie realizacji projektu pn. „ Uporządkowanie drzewostanu na zabytkowym cmentarzu ewangelickim” Miasto i Gmina Pleszew w październiku 2012 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 4,5 tys. zł. Usunięto wówczas na terenie cmentarza samosiejki i zbędą zieleń, drzewa poddane zostały zabiegom pielęgnacyjnym, dokonano też nowych nasadzeń.

1794 r.

Utworzenie parafii ewangelickiej wraz z cmentarzem.

1945 r.

Przekazanie cmentarza parafii rzymskokatolickiej, a później komunalizacja.

1997 r.

Przekazanie cmentarza parafii ewangelicko – augsburskiej w Kaliszu

2011 r.

Odkupienie cmentarza przez Samorząd Miasta i Gminy Pleszew.

W drugim etapie projektu na te same zadania samorząd uzyskał dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł przy wkładzie własnym wynoszącym 9,8 tys. zł. Kolejnym etapem rewitalizacji było zewidencjonowanie nagrobków i opracowania dokumentacji.

To wspaniałe przedsięwzięcie możliwe było dzięki koopereacji miast partnerskich Pleszew oraz Westerstede oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzięki niemu możliwe było pełniejsze odtworzenie kolejnego działu bogatej historii miasta.

Odczytanie treści tablic wymagało sporego nakładu czasowego, a także bardzo subtelnej wiedzy i umiejętności. Aktualnie spis obejmuje 103 nazwiska osób pochowanych na cmentarzu.